Contact



Project Coordination

City of Stuttgart
Department for Environmental Protection
Gaisburgstraße 4 
D-70182 Stuttgart 
Tel.: (+) 49 711 216 88 628
Fax: (+) 49 711 216 88 620 
Email:  Michael Schweiker​

Project management

et - Environment and Technology
Boschstraße 10 
D-73734 Esslingen 
Tel.:  (+) 49 711 93 150 480
Fax: (+) 49 711 93 150 485 
Email:  et - Environment and Technology

Project partner

Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg

Griesbachstraße 1 
D-76185 Karlsruhe 
Tel.:  (+) 49 721 5600-0
Fax: (+) 49 721 5600-14 56